THÔNG TIN TRƯỜNG TẠI ÚC_PHẦN 2

07/03/2021   04h19

Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu 2015 QS World University Australian Rankings Dưới đây là THE Times Higher Education Australian World University Rankings 2015 và US New Best Global Australian Universities Ranking 2015

THE Times Higher Education Australian World University Rankings 2015

Aus
Rank

University

World Rank
2015

(World Rank
2014)

(World Rank
2013)

1

University of Melbourne

33

33

34

2

Australian National University

52

45

48

3

University of Sydney

56=

60

72

4

University of Queensland

60=

65

63

5

Monash University

73

83

91

6

University of New South Wales

82=

109

114

7

University of Western Australia

109

157

168

8

University of Adelaide

149=

164

201-225

9

University of Technology Sydney

201-250

226-250

301-350

10=

Charles Darwin University

251-300

301-350

351-400

10=

Flinders University

251-300

   

10=

Griffith University

251-300

   

10=

James Cook University

251-300

   

10=

The University of Newcastle

251-300

251-275

251-275

10=

Queensland University of Technology

251-300

276-300

276-300

10=

University of Tasmania

251-300

   

10=

University of Wollongong

251-300

276-300

276-300

18=

Deakin University

301-350

301-350

301-350

18=

Macquarie University

301-350

301-350

276-300

20=

La Trobe University

351-400

   

20=

University of South Australia

351-400

276-300

301-350

20=

Swinburne University of Technology

351-400

351-400

351-400

23=

Curtin University

401-500

351-400

-

23=

Murdoch University

401-500

351-400

301-350

23=

RMIT University

401-500

   

23=

Southern Cross University

401-500

   

23=

University of Western Sydney

401-500

351-400

-

28=

University of Canberra

501-600

   

28=

CQUniversity

501-600

   

28=

Edith Cowan University

501-600

   

31

University of Southern Queensland

601-800

   

US New Best Global Australian Universities Ranking 2015

Aus
Rank

University

World Rank
2015

(World Rank
2014)

1

University of Melbourne

40

32=

2

University of Sydney

51

45

3

University of Queensland

52

47

4

Australian National University

80=

72=

5

Monash University

84=

88

6

University of New South Wales

90=

94=

7

University of Western Australia

128=

113

8

University of Adelaide

184=

191=

9

Macquarie University

322=

321=

10

Queensland University of Technology

339

352=

11=

Curtin University

346=

360=

11=

University of Wollongong

346=

348=

13

James Cook University

354=

365=

14=

The University of Newcastle

366=

346

14=

University of Tasmania

366=

395

16

Deakin University

381=

424=

17

Griffith University

401=

417=

18

University of Technology Sydney

448=

448=

19

University of South Australia

479=

479=

zalo